Το καταστατικό του φορέα

Ετήσια έκθεση ελέγχου ισολογισμών από ορκωτούς ελεγκτές

Οι ετήσιες εκθέσεις δράσης

Τρόπος επικοινωνίας με μέλη

Κεντρικά Γραφεία: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗ 3, ΤΚ 45221 Ιωαννινα

Επικοινωνία (τηλέφωνο): +30 698 8679131 (Giovanni Fontana, President)

Επικοινωνία (email): fontana@secondtree.org (Giovanni Fontana, President)

Χορηγοί